GODZINY KONSULTACJI  ON-LINE LOGOPEDY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WSKUTEK COVID-19

 Konsultacje z logopedą możliwe są poprzez:

- kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły lub poczty e-mail logopedy, w dowolnym dla Rodzica terminie,

- komunikator Messenger lub telefon (numer telefonu zostanie udostępniony e-mailem zainteresowanym rodzicom), w dniach:

                                                           - wtorek – w godzinach 10.00 – 11.00

                                                           - piątek – w godzinach 10.00 – 11.00

Logopeda szkolny:

mgr Żaneta Turowska

jak motywowac dzieci

ciekawostki logop

plakat zlote reguly

Plakat "Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka"; Publikacja plakatowa podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "Logopedia Śląska w teorii i praktyce" (Katowice 2009-05-22); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska.

plakat miedzyzebowosc maj 2020 m

Plakat "Międzyzębowość"; Publikacja plakatowa podczas III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej "Logopedia w teorii i praktyce" (Katowice, 2015-05-30); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Joanna Trzaskalik

plakat lucja

Źródło: Plakat "Drodzy dorośli!" Publikacja plakatowa podczas II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej "Logopedia w teorii i praktyce", (Katowice, 2014-05-31); Opracowanie: Łucja Skrzypiec, Natalia Moćko, Alicja Podstolec; Konsultacja naukowa: dr hab. Iwona Loewe.

Plakat Gloska r 2017

Źródło: Plakat "Logopeda radzi. Chcę, aby moje dziecko poprawnie mówiło głoskę [r]; Publikacja plakatowa podczas V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej ŚO PTL (Chorzów 2017-09-16,17); Opracowanie: Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak, Martyna Polczyk.

plakat faktyimity

Źródło: Plakat "Logopedyczne fakty i mity"; Publikacja plakatowa podczas Walnego Zjazdu Polskiego Twarzystwa Logopedycznego połączonego z konferencją naukową pod hasłem: "Dwieście lat logopedii w Polsce" (Lublin, 2011-06-10,11); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, mgr. Józef Oczadły

 

plakat kuchenna m

Żródło: Tytuł: Plakat "Kuchenna logopedia" Publikacja plakatowa podczas I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej "Logopedia w teorii i praktyce" (Katowice 2013-04-20 - 21); Opracowanie: dr Iwona Michalak-Widera (ŚO PTL), Joanna Ratayska-Buczek (PP-P nr 2 w Krakowie).

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Logopeda szkolny pracuje w oparciu o STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STAREJ BIAŁEJ. Dokument ten mówi o tym, że:
§ 31.1. W szkole zatrudnieni są pedagog, psycholog oraz logopeda, którzy wykonują zadania zlecone przez dyrektora szkoły wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego;

2) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

3) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.